De balans

De balans geeft de activa en passiva van de onderneming weer. In feite betekent dit dat op de balans af te lezen is wat de onderne­ming financiert (activa) en hoe ze financiert (passiva).

Iets financieren impliceert dat er geïnvesteerd wordt. Om deze investeringsgegevens goed inzichtelijk te krijgen is het van belang uiteen te zetten welke investeringen u in de startfase wilt gaan doen. Hierbij kunt u denken aan:

Vaste activa:

Dit zijn bedrijfsmiddelen waarover u langer dan een jaar beschikt. U kunt hierbij denken aan eigen (kantoor)ruimte, transportmiddelen, PC’s en goodwill.

Vlottende activa:

Dit zijn bedrijfsmiddelen waarover u korter dan een jaar beschikt. Voorbeelden hiervan zijn: voorraden, vorderin­gen en voorfinanciering BTW.

Liquide middelen:

Dit is het direct beschikbare geld of bruikbare fondsen om te voorzien in aanloopkosten en dagelijks onderhoud. Ook als de omzet in de beginfase laag is, moeten er liquide middelen aanwezig zijn om deze periode te kunnen overbruggen, Er zijn ook onvoorziene kosten, die u niet had meegerekend maar plots kunnen opdoemen. Bouw daarom ook altijd reserves in om deze te kunnen financieren.

Op de balans staan de activa; nu moet echter ook nog bepaald worden hoe al deze activa gefinancierd worden. Dit zijn de passiva. U heeft hierbij de keuze tussen eigen vermogen en vreemd vermo­gen.

Eigen vermogen is het vermogen dat u zelf inbrengt in de onder­neming. Dit kan een gedeelte van uw spaargeld zijn, geld uit een ontslagvergoeding of goederen. Een ontslagvergoeding is vaak een gunstige optie om een startend bedrijf te financieren. Dit is eigen ver­mogen. Achtergestelde leningen worden ook tot het eigen vermogen gerekend.

Vreemd vermogen kan worden verdeeld in drie groepen:

  • lang vreemd vermogen (looptijd langer dan tien jaar)
  • middellang vreemd vermogen (looptijd tussen de één en tien jaar)
  • kort vreemd vermogen (looptijd korter dan één jaar).

Voor het aantrekken van vreemd vermogen moet u aankloppen bij externe partijen, vaak een bank. Veel banken willen niet onbeperkt investeren in een onderneming. Vaak eisen zij een bepaalde balans tussen het risico dat zij dragen en het risico dat u zelf draagt. Dit betekent dat zij een bepaalde verhouding eisen tussen het vermo­gen dat zij inbrengen (het vreemd vermogen) en het vermogen dat u zelf inbrengt (eigen vermogen). Deze verhouding wordt aangeduid met de term solvabiliteit. Zij geeft aan in hoeverre een onderneming op lange termijn aan haar schulden kan voldoen. De bank houdt meestal een minimale solvabiliteitseis aan van 30%.

Afhankelijk van uw eigen vermogen kunt u bepalen hoeveel vreemd vermogen u nodig heeft.

Terug naar Financiering

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf