Personeel voor Mijn Eigen Bedrijf

Als startende ondernemer heeft u wellicht personeel nodig. Specifieke kennis of simpelweg een teveel aan werk kunnen redenen zijn om personeel aan te nemen. Dit schept belangrijke verplichtingen voor u. Daaronder is uiteraard het betalen van het periodieke salaris aan de werknemer en de afdracht van de loonheffingen aan de Belastingdienst.

Voor het personeel dat u in dienst neemt moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Hierin komen de volgende thema’s aan bod:

 • Omschrijving van de functie
 • Vorm van de arbeidsovereenkomst
 • Vast, tijdelijk, oproep, nul-uren
 • Duur van het dienstverband
 • Bepaalde of onbepaalde tijd
 • Lengte van de proeftijd
 • Werktijden
 • Opzegtermijn
 • Aantal vakantiedagen
 • Salaris
 • Verzuimregels
 • Arbeidsomstandigheden
 • Identificatieplicht
 • Eventuele pensioenregeling
 • Eventueel concurrentiebeding en relatiebeding.

Hoewel er veel standaardmodellen bestaan, wil dat niet zeggen dat ze direct overgenomen kunnen worden. Niet alleen zullen er bepalingen zijn die u specifiek op uw onderneming wilt toespit­sen, maar veel bedrijfstakken hebben een eigen CAO met specifieke arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst van uw onderneming mag in dat geval niet strijdig zijn met de Cao-bepalingen. U kunt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele­genheid (www.cao.szw.nl) controleren of er een CAO voor uw bedrijfstak geldt.

Tevens dient u nieuw personeel aan te melden bij de Belasting­dienst. U kunt de nieuwe werknemer(s) direct aanmelden via het startersformulier (www.belastingdienst.nl). Als u niet direct bij het starten personeel in dienst neemt, dan kunt u op een later moment als u wel personeel in dienst neemt zich aanmelden bij de Belas­tingdienst. Dit aanmeldformulier is te downloaden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal uw melding doorgeven aan het UWV Werkbedrijf.

Daarnaast doet u er goed aan om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) te maken en moet u een personeels- en loonadmini­stratie opzetten, een personeelsdossier aanleggen, loonbelasting afdragen, en uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzi­gen. Het vereist een helder plan en overzicht. U kunt er ook voor kiezen dit uit te besteden.

Personeel aanmelden

Wanneer u personeel in dienst neemt, dient u hen zo snel moge­lijk aan te melden bij diverse instanties, zodat zij o.a. in aanmer­king komen voor bepaalde verzekeringen.

Aanmelding bij elke instantie is cruciaal. De Belastingdienst zorgt naast het innen van loonbelasting tegenwoordig ook voor het innen van WAO, WIA, WW en zorgverzekering premies.

Terug naar Bedrijfsplan

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf