Ondernemen en arbeidsongeschiktheid

Wanneer u voltijd gaat ondernemen, bent u niet verplicht verzekerd voor de WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen, de opvolger van de vroegere WAO). De WIA is een werknemersverzekering. U heeft dus als ondernemer geen wettelijk recht op een arbeidsonge­schiktheidsverzekering. Om u niettemin te verzekeren tegen arbeidsongeschikt­heid zijn er de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, of de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De particuliere AOV sluit u af bij een verzeke­raar, de vrijwillige bij het UWV.

Bij een particuliere AOV bepaalt u zelf hoe hoog de uitkering is die u jaarlijks wilt ontvangen indien u arbeidsongeschikt raakt. Tevens kunt u in de polis bepa­len vanaf welk moment de verzekeraar uitkeert en wanneer (op welke leeftijd) de uitkeringen stoppen bij arbeidsongeschiktheid. De premie voor de particuliere AOV is pittig, maar kan fors worden getemperd door de hoogte van de uitkering bescheiden te houden (‘just enough’), en door een aanzienlijk eigen risico in te bouwen, waarbij bijvoorbeeld de uitkering pas op gang komt één of drie maanden na de ziekmelding. In de hoogte van de premie spelen verder branche, leeftijd en gezondheid een rol.

Als u gedurende één jaar voor de start van uw onderneming WIA-premie betaalt, dan kunt u bij het UWV het verzoek indienen om de WIA-verzekering vrijwillig voort te zetten. In het geval van een deeltijdonderneming dient u drie jaar voorafgaand aan de start van uw onderneming WIA-premie te hebben betaald. Voor de vrijwil­lige verzekering moet u zich binnen vier weken na het einde van de verplichte verzekering aan te melden bij het UWV. In geval van ziekte, zwangerschap of langdurige arbeidsonge­schiktheid, ontvangt u een parttime WIA-uitkering.

Terug naar Verzekeringen

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf