Oprichtingsvereisten

De wet stelt een aantal eisen aan het oprichten van een stamrecht BV. Een deel van de eisen geldt voor het oprichten van een “gewone” BV. Daarnaast gelden voor een stamrecht BV specifieke eisen en afstemming met de Belastingdienst. Het is raadzaam om specialisten als W&P Belastingadviseurs en/of een notaris in te schakelen.

  • De oprichting dient te geschieden bij notariële akte. Ook de inhoud van deze akte is vastgesteld. Zo moeten in de akte de statuten van de BV zijn opgenomen. De statuten bevatten de bepalingen waarmee de vennootschap zal worden geregeerd. De notaris controleert de statuten op hun juridische validiteit.
  • Een tweede vereiste voor de oprichting van een BV is de stor­tingsplicht. Vóórdat de akte passeert bij de notaris moet er € 18.000,- op de rekening van de BV staan. Het volstorten van het aandelenkapitaal komt waarschijnlijk te vervallen door het wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht”. Dit voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt in 2011 naar alle waarschijnlijkheid door de Eerste Kamer behandeld. Voordat een stam­recht BV opgericht kan worden moet € 18.000,- op een bankre­kening worden gestort. De € 18.000,- mag niet gestort worden uit de ontslagvergoeding. De meeste mensen hebben geen € 18.000,-beschikbaar. In de praktijk wordt dan het kasrondje toegepast. De bank schiet de € 18.000,- voor en geeft een bankverklaring af. Na 24 uur haalt de bank de € 18.000,- weer van de rekening. De bankverklaring is nodig voor de definitieve oprichting van de stamrecht BV. Doel van deze procedure is het beschermen van crediteuren als een BV failliet gaat. Dan is in ieder geval de € 18.000,- nog beschikbaar voor de schuldeisers. Deze procedure staat bekend als het volstorten van het aande­lenkapitaal. In het wetsvoorstel staat dat het inleggen van € 18.000 komt te vervallen. Andere maatregelen zijn het afschaffen van de blok­keringregeling waardoor aandeelhouders hun aandelenpakket makkelijker aan derden kunnen verkopen. Ook de accoun­tantsverklaring, die nodig was bij inbreng in natura, zal komen te vervallen. Deze maatregelen zijn minder relevant voor de stamrecht BV en gelden voor normale BV’s .
  • Een oprichtingsvereiste is ook dat de BV moet worden inge­schreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang de BV nog niet ingeschreven staat, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.
  • Om de ontslagvergoeding “bruto” in de BV te ontvangen moet de Belastingdienst een goedkeurende verklaring afgeven. Met deze vrijwaring wordt de oorspronkelijke werkgever gevrijwaard van het inhou­den van loonheffing en kan de ontslagvergoeding bruto gestort worden op de bankrekening van de stamrecht BV.
  • De stamrecht BV heeft de plicht om periodieke uitkeringen te verrichten. Dat moet worden vastgelegd in een stamrechtakte en een akte tot het doen van periodieke uitkeringen. Deze akten moeten worden getoetst door de Belastingdienst.
  • De BV moet fiscale nummers aanvragen bij de Belastingdienst. Deze fiscale nummers zijn een bevestiging van registratie bij de Belastingdienst.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf